Dropped FHS (Season 1, Episode 1–Cheese)

Ricky Podgorski